การปลูกแครอท

1.พันธุ์แครอทที่นิยมปลูก ได้แก่ พันธุ์หงส์แดง, Newkurada, Imperator, Nantes .

2. การเพาะกล้า โดย การขุด หรือไถดินตากประมาณ 7 วัน กำจัดวัชพืชออกให้หมด ใส่ปูนขาวและปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 30 กก.ต่อไร่ คลุกเคล้าให้เข้ากัน ทำการยกร่องแบบร่องผักแล้วทำแนว แถวห่างกัน 10 เซนติเมตรโรยเม็ลดบางๆตามแนว เกลี่ยดินกลบบางๆใช้ฟางข้าวคลุมรดน้ำให้ชุ่ม เช้า-เย็น จนกว่าต้นกล้าจะงอก

3. การเตรียมดิน การ ปลูกแครอท มีการเตรียมดินโดยการไถดินตากประมาณ 7 วัน เก็บวัชพืชออกให้หมด ทำกาารพรวนดิน หรือตีดินด้วยรถแทรคเตอร์ โดยใส่ปูนขาว ปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมัก ลงไปด้วย การยกร่องเหมือนร่องผักทั่วๆ ไป แล้วโรยฟางคลุม รดน้ำให้ชุ่ม

4. วิธีการปลูก เมื่อ ต้นกล้าอายุประมาณ 15-20 วัน หรือมีใบจริงประมาณ 3-5 ใบ ถอนกล้านำไปปลูกในร่องที่เตรียมไว้ ระยะปลูก (ต้น x แถว) ประมาณ 10 x 15 เซนติเมตร หรือทำการหว่านเมล็ดพันธุ์แครอทลงในแปลงปลูกเลย แล้วใช้วิธีถอนแยกต้นกล้าที่แน่นให้ได้ระยะประมาณ 10 x 15 เซนติเมตรก็ได้ ทำการรดน้ำเช้า-เย็น จนกว่าต้นแครอทจะติดดี จึงพิจารณาเว้นวันในการรดน้ำ

5. การให้น้ำ เนื่อง จากระยะแรกของการปลูกแครอทน้ำมีส่วนสำคัญโดยต้องรักษาความชื้นให้เพียงพอ เพื่อกระตุ้นการงอกของราก และการเจริญเติบโต แต่ควรลดลงเมื่อเกิดแง่งหรือหัวจะทำให้มีการแตกของหัว

6. การใส่ปุ๋ย เมื่ออายุได้ 30 วัน ควรใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 13-13-21 หรือ 12-12-17 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่

7. การเก็บเกี่ยว แครอทจะสามารถเก็บเกี่ยวได้เมื่ออายุประมาณ 80-100 วันหรือดูที่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3.9 นิ้ว ตัดใบให้เหลือความยาว 10 เซนติเมตร ล้างให้สะอาด ผึ่งลมให้แห้ง บรรจุถุง หรือเข่งรอการจำหน่ายต่อไป โดยเฉลี่ยผลผลิตที่ได้ประมาณ 2,000-2,500 กิโลกรัมต่อไร่

8. โรคของแครอท เช่น โรครากเน่าของแครอท และโรคราแป้ง ป้องกันกำจัดโดยการเตรียมดินก่อนปลูก โดยใส่ปูนขาว ประมาณ 200-300 กิโลกรัมต่อไร่ และฉีดพ่นด้วยสารเคมี เทอราคลอ 75 หรือ เบนเลท ตัวใดตัวหนึ่งตามอาการของโรค

9. แมลง พบหนอนในดินเข้าทำลายรากแครอททำให้ชะงักการเจริญเติบโต ป้องกันกำจัดโดยการ พ่นด้วยสารเคมี เช่น พาราไธออน หรือคลอเดน

ที่มา http://www.doa.go.th/hort/index.php?option=com_content&view=article&id=118:carrotplant&catid=25:plantmanagement

บทความที่เกี่ยวข้อง