ดอกดาวเรือง Marigold

ปลูกดอกดาวเรืองตัดดอกขาย มีรายได้รวยไม่เลิก

       ดอกดาวเรืองเป็นพืชมงคลที่มีความเชื่อตั้งแต่สมัยโบราณมาจนถึงปัจจุบัน ใครมีไว้ก็จะก่อให้เกิดความรุ่งเรือง ทั้งทางด้านทรัพย์สิน เงินทอง ชื่อเสียง เกียรติยศ ฐานะตำแหน่ง

          ปัจจุบันมีการนำดอกดาวเรืองมาประกอบพิธีกรรม มากมายตอนเช้าก็มีการไหว้พระบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แต่ละคนนับถือ ก็ใช้ดอกดาวเรืองเป็นส่วนประกอบ การร้อยมาลัยก็มีดอกดาวเรือง การจัดจัดบายศรีตามพิธีกรรมของพราหมณ์ก็ใช้ดอกดาวเรือง ดอกดาวเรืองจึงเป็นดอกไม้ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของคนไทยอย่างแยกไม่ออกในปัจจุบัน ในภาวะที่เศรษฐกิจผันผวน คนย่อมหาที่พึ่งทางใจการกราบไหว้บูชาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จึงหนีไม่พ้นการใช้ดอกดาวเรือง จึงทำให้ดอกดาวเรืองขาดตลาดในช่วงเทศกาลสำคัญๆ เช่น ลอยกระทง  เข้าพรรษา ออกพรรษา เทศกาลเลือกตั้ง

การปลูกดาวเรือตัดดอกขาย จึงเป็นช่องทางสร้างรายได้ที่ดีอีกช่องทางหนึ่งของเกษตรกร แต่หลายคนทำแล้วไม่สำเร็จ เนื่องจากขาดความรู้ทางด้านนี้ ไม่มีข้อมูลที่ชัดเจน หลายคนประสบภาวะขาดทุน หากท่านนำแนวทางที่ผมจะนำเสนอต่อไปนี้ เรื่องราวการขาดทุนปิดประตูตายได้เลย เกษตรกรเมื่อคิดปลูกพืชชนิดใดก็จะมองหาปุ๋ย สูตรใด ยี่ห้อใดดี ก็จะไปซื้อมาเตรียมไว้ ไม่ได้ใส่ใจเรื่องโครงสร้างของดิน การปรับปรุงดิน การหาค่าความเป็นกรด ความเป็นด่างของดิน ละเลยเรื่องการใช้อินทรีย์วัตถุ ไปปรับปรุงดิน ไม่เรียนรู้ที่จะทำปุ๋ยใช้เอง เพื่อลดต้นทุนในการผลิต

ดาวเรืองเป็นพืชที่เจริญเติบโตได้ดีทั้งในสภาพดินเหนียว ดินร่วน ดินทราย และดินที่มีลูกรังเจือปน การปลูกดาวเรืองในพื้นที่ราบลุ่ม ที่มีน้ำท่วมขัง ควรจะขุดยกร่อง ให้มีความกว้างของร่อง5-7 เมตร แล้วแต่ความสะดวก ความสูงของร่องไม่ควรที่จะสูงนัก เพราะช่วงแล้งดินจะมีปัญหาหากเป็นพื้นที่ที่น้ำไม่ท่วม ไม่จำเป็นจะต้องขุดเป็นร่อง แต่จะใช้วิธียกร่องเตี้ยๆแทน การเตรียมดินใช้วิธีไถดะ และ ไถกลบ หากมีหญ้าขึ้นอยู่ก็ไถทั้งหญ้า ห้ามใช้ยาฆ่าหญ้าฉีดโดยเด็ดขาด การไถก็ควรเสริมด้วยปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมักแห้ง หรือ ปุ๋ยหมักน้ำ เพื่อเติมจุลินทรีย์ให้กับดิน

เมล็ดพันธุ์ดาวเรืองที่ขายตามท้องตลาดมีหลายสายพันธุ์และหลายสี เช่น เหลืองส้ม เหลืองทอง เหลืองอ่อน หรือ เหลืองดอกบวบ แล้วแต่ความต้องการของตลาดในแต่ละพื้นที่ ดาวเรืองเกษตรกรไม่สามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ได้เนื่องจากบริษัทผู้ผลิตได้ฉายแสงรังสีทำหมันไว้แล้ว เกษตรกรจึงจำเป็นต้องซื้อเมล็ดพันธุ์ใหม่ทุกครั้งที่ปลูก

         วิธีการปลูกดาวเรือง เกษตรกรควรที่จะยกร่องเตี้ยๆ สูงประมาณ 1 คืบ ไม่ว่าพื้นที่จะเป็นดินหรือสภาพร่อง การยกร่องช่วยให้การระบายน้ำดีขึ้นเมื่อฝนตกหนักและช่วยเก็บความชื้นไว้ได้ดียมฝนทิ้งช่วง หลังจากได้เมล็ดพันธุ์มาแล้ว ให้นำไปแช่น้ำประมาณ 8- 10 ชั่วโมง ก่อนนำไปหว่านในแปลงเพาะ ต้องหมั่นรดน้ำให้ชุ่ม เช้า-เย็น ประมาณ 7 วัน ก็จะเป็นต้นอ่อนต้องคอยระวังจิ้งหรีดที่ชอบมากัดกิน เมื่อเพาะได้ 25-30 วัน ก็ให้ย้ายลงแปลงปลูกที่เตรียมไว้ โดยใช้ระยะห่างระหว่างต้น 50 เซนติเมตร ระหว่างแถว  1 เมตร 1 ไร่ ปลูกได้ 3,500 ขุม ขุมละ 1 ต้น หลังจากปลูกแล้วให้ใช้น้ำหมักชีวภาพรดทุกๆ 7 วัน และเติมด้วยปุ๋ยอินทรีย์ทุก 15 วัน ต้นดาวเรืองก็จะเจริญเติบโตได้เร็วมาก อายุ 2 เดือนก็เริ่มเก็บเกี่ยวได้ ดาวเรืองหากดูแลดีจะสูงถึงเอว ดอกที่ออกช่วงแรกๆ จะมีขนาดใหญ่เท่ากับถ้วยกาแฟขายได้ในราคาสูง หากดอกเล็กราคาจะถูกลง การตัดดอกดาวเรืองขายจะตัดด้วยกัน 2 แบบ แล้วแต่ความต้องการของผู้ซื้อ คือ ตัดทั้งก้าน โดยความยาวของก้านประมาณ 4 นิ้ว ประเภทนี้นำไปจัดช่อดอกไม้ อีกประเภทหนึ่งตัดเฉาะดอก เรียกว่าดอกตุ้ม ประเภทนี้เอาไปร้อยมาลัย

ระยะเวลาการเก็บเกี่ยวดอกดาวเรืองใช้เวลา 2 เดือน แต่ถ้าใช้ปุ๋ยชีวภาพการเก็บเกี่ยวจะยาวนานถึง 3 เดือน ดอกดาวเรืองจะมีขนาดเล็กลงเมื่อมีอายุมากขึ้น ดอกดาวเรือกที่มีขนาดเล็กมากที่ตลาดไม่ต้องการแล้ว เกษตรกรควรนำไปหมักกับกากน้ำตาลในอัตราส่วน 3:1 คือ ดอกดาวเรือง 3 กิโลกรัมกากน้ำตาล 1 กิโลกรัม น้ำ 3 ลิตร หมักไว้ประมาณ 1 เดือน ก็นำไปฉีดพ่นเป็นฮอร์โมนบำรุงดอกได้เป็นอย่างดี อัตราส่วนการใช้ 1 ช้อนแกง ต่อน้ำ 20 ลิตร ดาวเรืองหากดูแลดีๆ จะให้ดอกไม่ต่ำกว่าไม่น้อยกว่า 80 ดอกต่อต้น คิดราคาเฉลี่ยที่ดอกละ 30 สตางค์ 80 ดอกเท่ากับ24 บาทต่อต้น 1 ไร่ ปลูกได้ 3,200 ต้น เท่ากับมีรายได้ 1 ไร่ต่อ

1 รอบการปลูก 76,800 บาท ซึ่งใช้เวลาทั้งสิ้นไม่เกิน 5 เดือน

เมื่อเกษตรกรทิ้งแปลงปลูกแล้วไม่ควรปลูกซ้ำในทันที แต่ควรตัดวงจรด้วยการปลูกพืชอย่างอื่น อาจจะเป็นพืชตระกูลแตง ข้าวโพด ฟักทอง ฟักเขียว แล้งแต่ความถนัด  ทุกครั้งที่ปลูกพืชชนิดอย่าลืมปลูกพืชตระกูลถั่วเป็นการเพิ่มไนโตรเจนให้แก่ดิน ในพื้นที่ 1 ไร่ใช้เวลาไมเกิน 5เดือน ท่านมีรายได้จากดาวเรือง 76,800 บาท เวลาที่เหลืออีก 7 เดือน หากท่านปลูกข้าวโพด จะได้ไม่น้อยกว่า 2 ตัน ราคาตันละ 5,000 บาท มีรายได้เพิ่มอีก 10,000 บาท หากท่านนำข้าวโพดไปต้มขายเองก็เพิ่มมูลค่าเป็น 4 เท่า คือ 40,000 บาท โดยใช้เวลาปลูกข้าวโพดจนถึงเก็บเกี่ยว 90วัน การปลูกดาวเรืองแล้วตามด้วยข้าวโพด หรือ พืชอื่นๆ หากไม่ปล่อยให้มีพื้นที่ว่างในรอบ 12เดือน หรือ 1 ปี ผมรับรองว่าท่านจะต้องมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 120,000 บาทต่อไร่ต่อปี อย่างแน่นอน หรือเดือนละ 10,000 บาท  อย่างแน่นอน หากมี 2 ไร่ ทำ 2 ไร่ ก็จะได้รายได้เพิ่มอีก 2 เท่า หากมี4 ไร่ก็จะมีรายได้เดือนละ 40,000 บาท หรือปีละ 480,000 บาท ไม่ลองก็ไม่รู้ ก็ลองดูซิครับ

สรรพคุณทางยา ใช้ดอกดาวเรืองสด 15 ดอก ต้มกับน้ำตาลทรายแดง หรือน้ำตาลอ้อย รับประทานแก้ไอกรน ใช้ดอกแห้ง 7-8 ดอก ต้มน้ำกินแก้ปวดฟัน ปวดตามข้อ และ เจ็บตา

ดาวโหลดเอกสารเพื่อดูวิธีการปลูกดอกดาวเรืองที่นี่ครับ

อ้างอิงที่มาจาก หนังสือ ชี้ช่องทางการทำกิน  โดยอาจารย์   สมพล    รักหวาน

นาย อนุสรณ์  ชลเกษม  ผู้พิมพ์เอกสารฉบับนี้

ที่มา  http://anusorn911.blogspot.com/2010/11/blog-post_14.html

บทความที่เกี่ยวข้อง