ศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร

สรุปรายละเอียดรายงานโดยย่อ  รายชื่ออำเภอที่ประสบภัยพิบัตต่างๆ  ผลกระทบด้านการเกษตร พร้อมมาตรการการใช้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ  พยากรณ์อาการ สถานการณ์น้ำ

ซึ่งทางเรา kasetgroup.com มองเห็นถึงประโยชน์เพราะจะทำให้เกษตรกรได้ทราบข้อมูลต่างๆ บ้าง แต่บางครั้งอาจจะเข้าถึงกลุ่มคนน้อย

ศึกษาต่อ http://www.moac.go.th/more_news.php?cid=479

kasetgroup-24-05-2016-2

ที่มากระทรวงเกษตรและสหกรณ์

บทความที่เกี่ยวข้อง