ลีโอนาร์ไดด์ LEONADITE คือ

ลีโอนาร์ไดด์ (leonadite) : เป็นชั้นดินปนถ่านหินที่ถูกออกซิไดส์ตามธรรมชาติ มีลักษณะนุ่มไม่แข็งตัว ปกติพบอยู่ในปหล่งถ่านหินที่มีความลึกไม่มาก ประกอบด้วย “กรดฮิวมิค” และกรดอินทรีย์อื่นๆ ดินปนถ่านหินนี้เกิดจากการผุพังสลายตัวของซากพืลซากสัตว์ ด้วยกระบวนการทางเคมีและชีวภาพ ลีโอนาร์ไดด์ (leonadite) มีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบถึง 30-35 เปอร์เซ็นต์ ส่วนลิกไนต์มีเพียง 25-30 เปอร์เซ็นต์ ลีโอนาร์ไดด์ เกิดจากการผุพังตามธรรมชาติของถ่านหินชนิด ลิกไนต์ (Lignite) โดยพบว่าส่วนใหญ่เป็นสารประกอบของ “ฮิวมัส” (Humus) ” กรดฟูลวิค” (Fulvic acid) ” กรดฮิวมิค” (Humic acid) และฮิวมีน (Humin) หรือเรียกรวมว่า “สารฮิวมิค” (Humic Substances)   ที่มาของภาพ  http://www.leonarditeproducts.com/Leonardite   วัสดุเหล่านี้ใช้เป็นตัวให้กรดฮิวมิค มีการนำไปใช้ในการปรับปรุงดินเพื่อการเกษตรกรรม และการฟื้นฟูพื้นที่ ดินปนถ่านหินนี่้เกิดจากการผุพังสลายตัวของซากพืช ซากสัตว์ด้วยกระบวนการทางเคมี และชีวภาพ สมบัติทางกายภาพ กรดฮิวมิค จะรักษาโครงสร้างของดินให้อุ้มน้ำและระบายอากาศได้ดี ในอนุภาคของดินที่มีความเป็นดินเหนียวสูงจะมีประจุบวก และประจุลบอยู่อย่างหนาแน่น […]

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 (สวพ.5)

สังกัดกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับผิดชอบงานวิจัยและพัฒนาการเกษตร การให้บริการวิชาการ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 19 จังหวัด คือ จังหวัด ชัยนาท กาญจนบุรี นครนายก นครปฐม นครสวรรค์ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง และอุทัยธานี งานบริการของหน่วยงานนี้ วิเคราะห์ดิน วิเคราะห์น้ำ วิเคราะห์พืช วิเคราะห์ปุ๋ย แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการ รับรองแหล่งผลิตพืช(GAP) คู่มือสำหรับประชาชน เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน พสว5  www.doa.go.th/oard5 เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน  www.doa.go.th/th/ Facebook :: www.facebook.com/Oard5  

กลุ่มเกษตรปลูกกล้วย

ทางเว็บไซต์ kasetgroup ( KSG ) เป็นศูนย์กลางในการรวมกลุ่มเกษตร ในการหาข้อมูลต่างๆ รวมไว้เพื่อให้เกษตรกรสามารถค้นหาข้อมูลได้สะดวกขึ้น Facebook  facebook.com/กล้วยหอมทองสุราษฎร์ธานี-245156285638873/ เกษตรพอเพียง  kasetporpeang.com/forums/index.php?topic=41222.0