วิเคราะห์ ตลาดทุเรียน ปี 2559

ปี 59 ราคาทุเรียน แพงไปไหมเรื่องราคาผลผลิตทุเรียน ปี 2559 ปีนี้ยอมรับได้ว่างบางส่วนไม่ได้รับประทานทุเรียนกันเลย แอดมินเพจก็ไม่กล้ารับประทาน ทำไมเป็นเช่นนั้น เพราะ ราคาอุปสงค์ อุปทาน สอดคล้องกัน ราคาทุเรียนมีราคาสูงมาก โลละ 100 กว่า- 200 บาท ปีนีทุเรียนแพงมาก หันไปปลูกทุเรียนกินดีกว่า สาเหตุหลักซึ่งทุเรียนราคาแพง ย่อมนี้ไม่ได้เพราะภัยแล้งที่ผ่านมานี้เอง ทำให้ราคาสูง ผลผลิตออกมาน้อย นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ระบุว่า ปี 59 จะมีผลผลิตทุเรียนทั้งประเทศ 594,944 ตัน น้อยกว่าปี 58 ที่ผลิตได้ 603,332 ตัน ซึ่งอ้างอิงกับเว็บไซต์ไทยรัฐได้นำเสนอกระทู้ข่าวเศรษฐกิจ เกี่ยวกับทุเรียน ชาวสวนตะวันออกกระอัก 4 ผลไม้ภาคใต้ยังเสี่ยงภัยแล้ง นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ระบุว่า ปี […]

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 (สวพ.5)

สังกัดกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับผิดชอบงานวิจัยและพัฒนาการเกษตร การให้บริการวิชาการ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 19 จังหวัด คือ จังหวัด ชัยนาท กาญจนบุรี นครนายก นครปฐม นครสวรรค์ นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง และอุทัยธานี งานบริการของหน่วยงานนี้ วิเคราะห์ดิน วิเคราะห์น้ำ วิเคราะห์พืช วิเคราะห์ปุ๋ย แผนผังขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการ รับรองแหล่งผลิตพืช(GAP) คู่มือสำหรับประชาชน เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน พสว5  www.doa.go.th/oard5 เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน  www.doa.go.th/th/ Facebook :: www.facebook.com/Oard5  

ศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร

สรุปรายละเอียดรายงานโดยย่อ  รายชื่ออำเภอที่ประสบภัยพิบัตต่างๆ  ผลกระทบด้านการเกษตร พร้อมมาตรการการใช้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ  พยากรณ์อาการ สถานการณ์น้ำ ซึ่งทางเรา kasetgroup.com มองเห็นถึงประโยชน์เพราะจะทำให้เกษตรกรได้ทราบข้อมูลต่างๆ บ้าง แต่บางครั้งอาจจะเข้าถึงกลุ่มคนน้อย ศึกษาต่อ http://www.moac.go.th/more_news.php?cid=479 ที่มากระทรวงเกษตรและสหกรณ์